در این مطلب به موضوعات در مورد دفتر ثبت وقایع نگهبانی ، ویژگی دفتر ثبت وقایع ، تعریف صورتجلسه و اجزاء صورتجلسه پرداخته شده است.

دفتر ثبت وقایع نگهبانی

دفتری است با فرمت مخصوص که مطابق اصول، ضروری است توسط نگهبان کلیه اتفاقات و وقایع به ترتیب ساعت در آن درج شود.

 

ویژگی دفتر ثبت وقایع

  • 1) صفحات آن باید شماره ترتیب داشته باشد.

  • 2) حداقل صفحات آن برای یکسال کافی باشد.

  • 3) 4 ستون اصلی ردیف، عنوان واقعه، شرح واقعه و ملاحظات داشته باشد.

 

تعریف صورتجلسه

نوشته ای با عنوان خاص که بمنظور بیان یک موضوع و یا تشریح وضعیت ظاهر یک محل یا اوضاع ظاهری یک فرد یا شئی مشکوک و نیز توافق بین چند نفر در یک موضوع خاص انجام می شود.

صورتجلسه برای ثبت مواردی است که احتمال تغییرات در آن با گذشت زمان وجود دارد.

 

اجزاء صورتجلسه

  • 1) ساعت و تاریخ و محل وقوع قید شود.

  • 2) علت تنظیم قید شود.

  • 3) مشخصات کامل حاضرین و امضاکنندگان

  • 4) موضوع واضح و صریح باشد.

  • 5) خط خوردگی نداشته باشد و در صورت نیاز به توضیح در پرانتز یا در انتها قید شود.

  • 6) دو یا بیشتر از دو نسخه تنظیم و یکسان باشد.

پاسخگویی به سوالات شما و مشاوره در زمینه هتلداری

موردی یافت نشد
  • سوال شما