تاریخ درج : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
بازدید: ۸۷۴
گروه: مراسم و رویدادهای هتلداری

نوزدهم فروردین ، جشن فروردینگان فرخنده باد.

در روز نوزدهم فروردین ، روز جشن فروردینگان مراسم خاصی در بزرگداشت روان درگذشتگان برگزار می شد که هنوز در میان هموطنان زردشتی، به خصوص در یزد ،با تشریفات خاصی برگزار می شود.در این جشن زردشتیان سر مزار درگذشتگان خود می روند و برای خشنودی روان آن ها عود و کندر آتش می زنند و گیاه و گل بر سر مزار می گذارند.