تاریخ درج : ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
بازدید: ۱۵۰۳
گروه: مراسم و رویدادهای هتلداری

در دوران باستان در سرزمین ما در روز ششم از ماه خرداد ، به مناسبت برخورد نام ماه و روز مطابق معمول جشنی برگزار می شده به نام خردادگان.

خرداد پنجمین امشاسپند از شش امشاسپند در آیین ایرانیان باستان استخرداد ، امشاسپند بانویی است که نگهداری از آب ها در این جهان خویشکاری اوست و کسان را در چیرگی بر تشنگی یاری می کند از این روی در این سنت، به هنگام نوشیدن آب از او به نیکی یاد می شود.درگات ها، از خرداد و امرداد پیوسته در کنار یکدیگر یاد می شوند و در اوستای نو نیز این دو امشاسپند پاسدارنده ی آب ها و گیاهان اند که به یاری مردمان می آیند و تشنگی و گرسنگی را شکست می دهند.