ارزش گذاری مشتریان

1) مشتریانی که بیشترین ارزش را برای هتل دارند و بایدبا آنها رابطه راهبردی داشت.

2) مشتریانی که با اهمیت هستند اما آمادگی و ضرورت ایجاد ارتباط راهبردی را ندارند.

3) مشتریانی  که نوع متفاوتی از خدمات برایشان ارائه می شودو لازم است با آنها رابطه قوی و مداومی داشته باشید.

4) مشتریانی که برای سازمان از سودآوری به سمت غیرسودآوری تبدیل می شوند.

5)  مشتریانی که باید آنها را به سمت سودآوری هدایت کرد.

پاسخگویی به سوالات شما و مشاوره در زمینه هتلداری

موردی یافت نشد
  • سوال شما