تاریخ درج : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
بازدید: ۲۶۲
گروه: معرفی کتابهای هتلداری

زنجیره آموزش دروس هتلداری بدون پرداختن به اصطلاحات تخصصی کامل نمی باشد و یادگیری معنای واژگان و اصطلاحات هتلداری به متولیان این حرفه کمک می کند تا زمینه ارتقا کیفیت خدمات در هتل ها را فراهم آورند.

زنجیره آموزش دروس هتلداری بدون پرداختن به اصطلاحات تخصصی کامل نمی باشد و یادگیری معنای واژگان و اصطلاحات هتلداری به متولیان این حرفه کمک می کند تا زمینه ارتقا کیفیت خدمات در هتل ها را فراهم آورند.